Danze H

Ha'alma
Haba'al Shem Tov
Habayta Haloch Chazor
Habilbul
Hach Basela
Hachayim Ha'acherim
Hachayim Yafim
Hachevra Lehaganat Hateva
Hachinanit
Hachol Yizkor
Hadassah Esther
Haderech Aruka
Hafanana
Hahar Hayarok
Hahelech
Haidel Haidel
Ha'im At Kan
Ha’Ish Im Hakova
Ha'ish Hahu
Haketzev Shel Chayay
Hakinanit
Hakinor
Hakinor Shel Dor
Hakoach Shebalev
Hakol Hafuch
Hakol Kvar Shelach
Hakol Patuach
Halaila
Halaila Yesh Chagigah
Haleli
Haleli Yerushalayim
Haleluya Betziltzley Shama
Haleluya Leshalom
Haleluya Leshalom
Halev Nitpas
Halevai Alay
Hamalach Hagoel Oti
Hamangina Hayeshana
Hamangina Sheli
Hamaniyot Mul Hashemesh
Hamelech Nimrod
Hameoreset
Hamistikanim Hasinim
Hanahar
Hanasich Halavan
Hanava
Hanigun
Hanoded
Hanokdim
Haomnam
Harikud Hayevani
Harishut
Haroah Haktanah
Hashachar
Hashir Shelo Nigmar
Hashual
Hatikva Chozeret Lalev
Hatmunot Sheba'albom
Hatzfardea Hameshuga
Hava Nagila
Havered
Havtachot
Havu Lanu Yayin
Hayde
Hayom Hazeh
Hayoshevet Baganim
Hertzel
Heya Heya
Heye Chazak
Hi Lo Yada'at Ma Over Alai [p]
Hi Lo Yada'at Ma Over Alai [c]
Hilula
Hilulat Bar Yochai
Hilulim
Hinach yafa Rayatti
Hineh Ani
Hineh Lanu Nigun Yesh
Hine Ma Tov (L)
Hine Ma Tov
Hitahavti Bazemer
Holech Le'ibud
Hop Chazak
Hopa
Hora
Hora Agadati
Hora Ahava
Hora Aviva
Hora Ben
Hora Bialik
Hora Chadera
Hora Chasidit
Hora Chatuna
Hora Chefer
Hora Galil
Hora Gesher
Hora Habikah
Hora Haprachim
Hora Israel
Hora Lach
Hora Mamtera
Hora Mechudeshet
Hora Medura
Hora Merchavia
Hora Nadlanim
Hora Neurim
Hora Nirkoda
Hora Or
Hora Shovava
Hora So'eret
Hora Tz'chok
Hora Yehudit
Hora Zemer
Hora Ziv
Horati